Kyrie (I, 5 Versets)

Verset 1 Plein Chant du 1.er Kyrie
Verset 2 3.e Kyrie Fugue. vers 1836
Verset 3 Christe. vers 1832 [Cromorne ou Tierce en taille]
Verset 4 Verset Kyrie. 15 novembre 1834 [Duo]
Verset 5 Dernier Kyrie. vers 1836 [Grand Jeu]

Organ (1714, Jean Boizard), St-Michel, Saint-Michel-en-Thièrache (F)

Tags :

Share This :

Organ Repertory

Glossar

Dr. Wolfram Syré

Curriculum Vitae